Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Kariera

Kodeks Postępowania

Kluczowe Wartości oraz najwyższe etyczne standardy stanowią podstawę działań podejmowanych w ISS.

Kodeks Postępowania ISS wyjaśnia kluczowe zasady, które mają zastosowanie we wszystkich sferach działalności ISS oraz które powinny kierować postępowaniem wszystkich pracowników ISS.

Kodeks Postępowania

 • Pracownicy ISS są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa
 • ISS oczekuje od swoich pracowników postępowania zgodnego z kluczowymi wartościami ISS , którymi są: uczciwość, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i jakość
 • W sytuacjach nieuregulowanych przez obowiązujące prawo pracownicy powinni postępować w oparciu o rzetelną ocenę okoliczności, z zachowaniem należytej staranności
 • W przypadku pojawienia się wątpliwości, pracownicy powinni kierować swoje zapytania do przełożonych lub innych kompetentnych pracowników ISS
 • ISS traktuje z szacunkiem i uczciwością wszystkich klientów, współpracowników i pozostałych partnerów biznesowych
 • Mobbing oraz molestowanie, w tym na tle seksualnym, jest w ISS niedopuszczalne
 • Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy w ISS pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
 • ISS sprzeciwia się każdej formie korupcji i łapownictwa oraz zobowiązuje się do przeciwdziałania takim praktykom
 • ISS stosuje uczciwe zasady konkurowania
 • Wszelkie formy gratyfikacji pieniężnych i niepieniężnych, niezgodne z prawem, pomiędzy ISS oraz Klientami, dostawcami i przedstawicielami instytucji publicznych, są surowo zabronione
 • Niedopuszczalne jest otrzymywanie prezentów lub innych upominków od partnerów biznesowych, z wyłączeniem zwyczajowo przyjętego przyjmowania symbolicznych podarunków o skromnej wartości
 • ISS przestrzega wszelkich zasad i przepisów dotyczących uczciwej konkurencji
 • ISS nie utrzymuje żadnych relacji z konkurentami zmierzających do podziału rynków, usług i nieuczciwego ustalania cen
 • ISS nie bierze udziału w procesie nieuczciwej wymiany informacji z konkurentami w postępowaniach ofertowych
 • ISS nie omawia z konkurentami takich zagadnień jak: ceny, rabaty, bonusy, warunki sprzedaży, itp.
 • ISS informuje swoich dostawców i klientów o obowiązującym w Kodeksie Postępowania ISS, prosząc ich jednocześnie o respektowanie określonych w nim zasad w kontaktach biznesowych
 • ISS dostarcza usługi spełniające uzgodnione standardy jakości oraz wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ISS szanuje i chroni prywatność oraz wszystkie informacje dotyczące klienta
 • ISS rozpatruje z należytą starannością wszelkie reklamacje i traktuje je jako cenny wkład w nieustanne zapewnienie wysokiego poziomu usług
 • ISS dokonuje zakupu produktów, usług i towarów według kryteriów: Jakość (Quality), Cena (Economy), Etyka (Ethics), Środowisko (Environment) i Pracownicy (Employees) [Q4E]

 • ISS zapewnia swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ISS nie toleruje żadnej formy dyskryminacji pracowników; wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania
 • ISS szanuje wolność stowarzyszeń i prawo do zbiorowych negocjacji; wszyscy pracownicy mają prawo do wstępowania i tworzenia organizacji związkowych
 • ISS nie wymusza świadczenia pracy niezgodnej z przepisami prawa
 • ISS, przestrzegając międzynarodowych konwencji, nie zatrudnia dzieci
 • ISS oferuje wynagrodzenie, które jest zgodne z krajowymi porozumieniami i przepisami prawa
 • ISS sprzeciwia się wypłacaniu wynagrodzeń poniżej określonego prawem minimalnego poziomu
 • ISS oferuje pracownikom możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego adekwatnych do pełnionych funkcji
 • ISS szanuje i chroni prywatność oraz wszystkie informacje dotyczące swoich Pracowników

 • ISS respektuje postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • ISS działa zgodnie ze standardami ładu korporacyjnego
 • ISS zobowiązuje się do nieustannego ograniczania niekorzystnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne
 • ISS jest członkiem inicjatywy Global Compact i przestrzega wszystkich przyjętych w niej zasad
 • ISS, we wszystkich obszarach swojej działalności, zachowuje się jako dobry obywatel społeczności gospodarczej
 • Wszelkie społeczne, środowiskowe i etyczne zobowiązania ISS mają odzwierciedlenie we wszystkich kontaktach z Klientami, Pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesów

Skontaktuj się z nami

Tel. 0048 22 102 63 00  

Mail. iss@pl.issworld.com