Wspieranie ONZ w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bardzo zależy nam na uczestnictwie w zmianach, mających na celu stworzenie prężnej, międzynarodowej społeczności. Chcemy dawać przykład i być liderem zmian w naszej branży, zawsze mając na celu pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe, w którym działamy. Skupiając się na etycznym podejściu do ludzi, środowiska i generowania zysku, poświęcamy szczególnie dużo uwagi we wspieranie następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs):

SDG nr 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

ISS jest firmą wielokulturową, która wspiera i promuje różnorodność. Zatrudniając prawie 50% kobiet, wnieśliśmy znaczący wkład we wzmocnienie pozycji kobiet. Reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych, w programach rozwojowych i programach dla absolwentów ma wysoki priorytet i stale się rozwija. Nasza polityka różnorodności stale przynosi rezultaty, wzrasta liczba inicjatyw pozwalających znaleźć najlepsze kandydatki do pracy oraz inicjatyw promujących awans kobiet na stanowiska seniorskie. Programy szkoleniowe służą edukacji, wspierają i utrwalają politkę przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji.

SDG nr 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Płace minimalne, prawo do organizowania się i bezpieczne środowisko pracy to podstawowe standardy w ISS. Jako firma zaangażowana w pracę z ludźmi, inwestujemy w rozwój pracowników na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Podejmujemy ciągłe działania na wszystkich poziomach, aby wyeliminować przypadki obrażeń i wypadków śmiertelnych. Nie tolerujemy pracy przymusowej, pracy dzieci, współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi
w naszej działalności i jest to ściśle egzekwowane poprzez kontrole zarządzania, w tym audyty.

SDG nr 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Jako jeden z największych prywatnych pracodawców na świecie, ISS zapewnia ekonomiczne fundamenty dla wielu osób i ich rodzin na całym świecie. Oferujemy szkolenia i możliwości kariery coraz większej liczbie uchodźców, a także osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, ludziom borykającym się z trudnościami natury społecznej oraz osobom bez wykształcenia. Oferujemy pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez programy edukacyjne, zwiększając ich szanse na zatrudnienie i karierę.

SDG 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

W ramach naszego programu Cleaning Excellence oraz ekologicznych i innowacyjnych projektów dążymy do zredukowania zużycia chemikaliów, współpracując ze strategicznymi dostawcami z myślą o opracowaniu i przetestowaniu nowych narzędzi, technologii i procesów, które zredukują wpływ na środowisko. Koncentrujemy się na projektach z zakresu zielonych innowacji, takich jak kompleksowa gama środków czystości Diversey SURE. Są to środki oparte na składnikach pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalne, zaprojektowane tak, aby zapewniały doskonałe rezultaty, a jednocześnie były bezpieczne dla ludzi i przyjazne dla środowiska.

SDG nr 13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zawsze, gdy to możliwe, w ISS dążymy do ograniczenia wpływu, który wywieramy na środowisko w ramach własnej działalności. Pomagamy także naszym klientom 
zmniejszać ich własny ślad ekologiczny. Współpracujemy z naszymi Klientami w ich obiektach i poza nimi, doradzając im w jaki sposób mogą zarządzać i ograniczać swój wpływ na otoczenie, aby osiągnąć swoje cele środowiskowe. Naszym celem jest ograniczenie naszej emisji gazów cieplarnianych do zerowego poziomu netto w każdym z zakresów.

SDG nr 16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Dążymy do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji i nieetycznych zachowań poprzez Kodeks Postępowania ISS i Globalne Standardy dotyczące Zasobów Ludzkich Zasady te stanowią podstawę naszych narzędzi i programów edukacyjnych, w tym obszernego programu wprowadzającego, podczas którego wszyscy nowi pracownicy są szkoleni w zakresie naszego sposobu pracy i naszych wartości. Korupcja i łapówkarstwo są nielegalne i sprzeczne z naszymi wartościami, dlatego promujemy system Speak Up, aby umożliwić pracownikom zgłaszanie wątpliwości w tych sprawach, anonimowo i bez obawy przed represjami.

Historie o ludziach i miejscach