SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Troska o ludzi, miejsca i środowisko

Już od momentu założenia naszej firmy w 1901 roku stawiamy na ludzi i gorąco wierzymy, że to właśnie pozwala na tworzenie wielkich rzeczy. Wierzymy w konieczność bycia odpowiedzialnym – za środowisko, pracowników i społeczność, w której funkcjonujemy. Wiemy, że dobrze wykonana przez nas praca zwiększa komfort przebywania w danym otoczeniu i tworzy lepszy świat – i właśnie to motywuje nas do działania.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etyczne praktyki biznesowe jako element społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Przekonaj się, jak nasz Kodeks postępowania wiąże się ze wszystkim, co robimy. Polityka Speak Up jest ściśle powiązana z naszymi standardami etycznymi i zachowaniem. Etyczny biznes jest zgodny z wartościami i Kodeksem postępowania ISS – nie dopuszczamy tu żadnych wyjątków.

Informacje na temat naszego Kodeksu postępowania i polityki Speak Up

NASZA OBIETNICA

Zrównoważony model biznesowy przyjazny dla środowiska, w którym żyjemy

Jako firma globalna zatrudniająca 370 000 pracowników, odgrywamy ważną rolę w rozwiązywaniu niektórych z najbardziej naglących problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Mamy swój udział w zrównoważonym rozwoju w trzech obszarach:     

  • Ludzie: Promowanie bezpiecznych warunków pracy, troska o zdrowie i samopoczucie oraz prawa człowieka przy jednoczesnym pielęgnowaniu kultury różnorodności i integracji.   
  • Środowisko: Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko przy jednoczesnym wspomaganiu Klientów w tworzeniu zrównoważonych miejsc pracy dzięki doradztwu strategicznemu i usługom.   
  • Zysk: Pozytywny wpływ na globalne środowisko biznesowe poprzez prowadzenie etycznej działalności w oparciu o dobre standardy biznesowe i zgodnie z naszą polityką uczciwości biznesowej.  
Dowiedz się więcej
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Wspieranie ONZ w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bardzo zależy nam na uczestnictwie w zmianach, mających na celu stworzenie prężnej, międzynarodowej społeczności. Chcemy dawać przykład i być liderem zmian w naszej branży, zawsze mając na celu pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe, w którym działamy. Skupiając się na etycznym podejściu do ludzi, środowiska i generowania zysku, poświęcamy szczególnie dużo uwagi we wspieranie następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs):

SDG nr 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

ISS promuje i wspiera różnorodność. Kobiety stanowią prawie połowę naszych pracowników i nieustannie dążymy do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych, w programach doskonalenia menadżerów oraz programach stażowych - co znajduje odzwierciedlenie w naszej strategii dotyczącej wyrównywania szans i różnorodności.

SDG nr 6

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Zużycie wody to jeden z obszarów, na którym w największym stopniu wpływamy na środowisko. W ramach naszego globalnego Programu Zielonych Biur ISS oraz podejścia zakładającego Doskonałość w Utrzymaniu Czystości, chcemy zmniejszyć wykorzystanie detergentów o 75% oraz zużycie wody i odpadów nawet o 70%.

SDG nr 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Jako spółka dbająca o ludzi, inwestujemy znacząco w rozwój pracowników na każdym poziomie naszej organizacji – eliminując wypadki przy pracy, zwłaszcza śmiertelne, zapewniając uczciwe warunki oraz wprowadzając całkowity zakaz pracy przymusowej, pracy dzieci, współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi.

SDG nr 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Będąc jednym z największych na świecie prywatnych pracodawców, jesteśmy dumni z naszej gotowości do przyjęcia w nasze szeregi ludzi z różnorodnym wykształceniem i pochodzeniem. Oferujemy szkolenia i możliwości kariery coraz większej liczbie uchodźców, a także osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, ludziom borykającym się z trudnościami natury społecznej oraz osobom bez wykształcenia.

SDG 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

W ramach naszego programu Cleaning Excellence oraz ekologicznych i innowacyjnych projektów dążymy do zredukowania zużycia chemikaliów, współpracując ze strategicznymi dostawcami z myślą o opracowaniu i przetestowaniu nowych narzędzi, technologii i procesów, które zredukują wpływ na środowisko.

SDG nr 13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zawsze, gdy to możliwe, ISS dąży do ograniczenia wpływu, który wywiera na środowisko – własnego i swoich Klientów. Współpracujemy z naszymi Klientami w ich obiektach i poza nimi, doradzając im w jaki sposób mogą zarządzać swoim śladem ekologicznym oraz go ograniczyć.

SDG nr 16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Nie tolerujemy korupcji, przekupstwa, dyskryminacji ani żadnego nieetycznego zachowania. Działając zgodnie z Kodeksem Postępowania ISS oraz Globalnymi Standardami Humanistycznymi, promujemy i krzewimy kulturę, w której docenia się różnorodność opinii oraz swobodę wypowiedzi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Większe możliwości dla rdzennych mieszkańców Australii

Jako jeden z największych globalnych pracodawców wspieramy zatrudnienie oferując możliwości rozwoju kariery ludziom z różnych środowisk - w tym także rdzennym mieszkańcom Australii.

Dowiedz się więcej
AU CR - Maximizing opportunities

OFEROWANIE RÓWNYCH SZANS I WŁĄCZANIE RÓŻNYCH GRUP

Ludzie, którzy zmieniają świat na lepsze

Akceptujemy i promujemy różnorodność oraz włączanie różnych grup – bez względu na narodowość, rasę, wiek, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania religijne, język, pochodzenie kulturowe i wykształcenie poszczególnych osób. Nasi pracownicy są bardzo różnorodni, co uważamy za ważny element naszej konkurencyjności i przewagi biznesowej. Nasza kultura włączania różnych grup przekłada się na większą kreatywność pracowników oraz większą atrakcyjność ISS jako pracodawcy.

Dowiedz się więcej
Meet our people option 2_Graded

Nacisk na zrównoważony rozwój

Przekonaj się, jak tworzymy trwałą wartość naszego biznesu i przez to również świata wokół nas, rozwiązując problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz regularnie sporządzając transparentne raporty na temat naszej działalności.

Zapoznaj się z naszym raportem na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 40.5 tys. klientów w ponad 30 krajach