SPEAK UP

Zachowanie zgodne z CSR i Speak Up

ISS zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej. To zobowiązanie jest ściśle powiązane z naszymi wartościami (Uczciwość, Przedsiębiorczość, Odpowiedzialność i Jakość) i przenika treść naszego Kodeksu postępowania.

Speack up_Graded

Polityka Speak Up

ISS przyjęła politykę Speak Up i system zgłaszania naruszeń, dzięki którym pracownicy, klienci oraz partnerzy biznesowi oraz inni interesariusze mogą zgłosić swoje obawy w poufny sposób.

Jeśli jesteś pracownikiem, klientem, partnerem biznesowym lub innym interesariuszem firmy i uważasz, że doszło do naruszenia Kodeksu postępowania ISS, naszych polityk lub przepisów prawa, powiedz nam o tym, używając narzędzia Speak Up. Zgłaszając naruszenie, działasz w duchu Kodeksu postępowania i naszych wartości, pomagasz nam chronić naszą działalność i reputację.

Istnieje kilka sposobów zgłaszania naruszeń. W zależności od charakteru oraz powagi zgłoszenia zachęcamy najpierw do rozmowy z przełożonym lub menadżerem, personelem lokalnego działu HR, lokalnym działem prawnym lub CFO.


Można również zgłosić problem poprzez system Speak Up obsługiwany przez niezależną firmę zewnętrzną. System Speak Up dostępny jest poprzez lokalną witrynę Twojej firmy w Twoim języku oraz poprzez globalną witrynę grupy ISS World Services. System Speak Up ISS jest dostępny przez całą dobę zarówno dla pracowników, jak i osób trzecich. Można z niego korzystać w 21 językach. Zachęcamy do podania swoich danych w momencie zgłoszenia, jednak można zachować anonimowość. Naruszenia można także zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc pod lokalny numer podany poniżej.

Zgłoszenie naruszenia umożliwia przekazanie poważnych i delikatnych kwestii do analizy poprzez dział ds. audytu wewnętrznego Grupy, który oceni, czy zgłoszona nieprawidłowość spełnia wymagania wszczęcia dochodzenia zgodnie z zasadami polityki Speak Up. Następnie sprawa zostanie zgłoszona do naszej Komisji ds. uczciwości biznesowej.

Promujemy uczciwą i otwartą komunikację oraz zachęcamy do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Jeśli zgłosisz problem w dobrej wierze, bazując na swojej wiedzy, nie musisz obawiać się żadnych reperkusji, ponieważ nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji ani form odwetowych wobec pracowników lub osób trzecich za zgłoszenie potencjalnego naruszenia. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą działań odwetowych, zgłoś takie zachowanie jako niewłaściwe.

Jak pracujemy

Speak Up to nasz kanał komunikacji, przeznaczony do zgłaszania poważnych naruszeń oraz spraw delikatnej natury, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność biznesową ISS oraz które, ze względu na swój charakter, nie mogą zostać zgłoszone w inny sposób.

ISS gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia są traktowane z należytą uwagą. Wszelkie przekazywane informacje pozostaną anonimowe i poufne, chyba że zdecydujesz ujawnić swoją tożsamość. Każde zgłoszenie zostanie przekazane do dyrektora działu audytu wewnętrznego Grupy.

Zachęcamy osoby zgłaszające do podania swojej tożsamości oraz szczegółowego opisania zdarzenia, aby ułatwić zbadanie sprawy. Należy spodziewać się, że w toku dochodzenia być może będzie trzeba odpowiedzieć na dodatkowe pytania. W niektórych przypadkach przeprowadzenie dochodzenia może nie być możliwe bez wskazania źródła informacji. Aby pomóc ISS przeprowadzić dochodzenie w sprawie zgłoszonego naruszenia, należy podać jak najwięcej szczegółowych informacji. ISS traktuje wszystkie zgłoszone problemy i wątpliwości w ramach polityki Speak Up jak informacje poufne w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie pełnego i uczciwego dochodzenia. Chronimy tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie.

Możesz sprawdzić, czy Twoje obawy mają charakter lokalny, czy dotyczą całej Grupy w Polityce Speak Up.

Zgłaszanie incydentów w miejscu pracy 

 - ISS prowadzi działalność w wielu miejscach na całym świecie i błędy bądź zachowanie naszych pracowników niezgodne z naszymi wartościami czy kodeksem postępowania należy zgłosić właściwemu menedżerowi ISS lub w odpowiednim dziale.
 
- Sprawy związane z ciężkimi obrażeniami lub śmiercią ludzi bądź zachowanie o charakterze dyskryminacji, m.in. napastowanie seksualne w miejscu pracy, lub naruszenia praw człowieka, m.in. formy współczesnego niewolnictwa w miejscu pracy, są uważane za kwestie poważne bądź delikatnej natury. Można je zgłaszać globalnie w ramach polityki Speak Up, jeśli nie udało się rozwiązać danego problemu z menedżerem ISS lub działem People & Culture. 

Zgłaszanie przypadków kradzieży lub sprzeniewierzenia własności firmy lub klienta 

– Kradzieże lub sprzeniewierzenie własności ISS lub klienta, których dopuścił się pracownik lub menedżer ISS, należy zgłaszać u bezpośredniego przełożonego lub w dziale prawnym. Jeśli nie ma możliwości rozwiązania problemu z przełożonym lub w dziale prawnym, należy poinformować o zdarzeniu Dyrektora ds. Finansowych. 

– W przypadkach, gdy nie można rozwiązać problemu z kradzieżą lub sprzeniewierzeniem u przełożonego w lokalnym oddziale ISS, wówczas należy zgłosić zdarzenie poprzez kanał Speak Up. 

Zgłaszanie oszustw 

ISS prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec pracowników i/lub partnerów biznesowych, którzy dopuszczają się oszustw. Oszustwo to celowe działanie mające na celu zapewnienie sobie nieuczciwego lub bezprawnego zysku. Oszustwo może mieć różne formy na wielu poziomach organizacji. Poniżej prezentujemy kilka przykładów, jednak w żaden sposób lista ta nie jest wyczerpująca i nie przedstawia wszystkich form potencjalnego oszustwa w naszej branży. 

– Oszustwem jest na przykład fałszowanie dokumentów potwierdzających czas i dni pracy lub dotyczących płatności, co może prowadzić do wypłacania zbyt wysokiego wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do takiego typu oszustwa w miejscu pracy, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z działem wynagrodzeń. 

– Oszustwo może również mieć miejsce w przypadkach, gdy dostawcy lub podwykonawcy wspólnie z menedżerami ISS naliczają zbyt wysokie kwoty za towary lub usługi świadczone na rzecz ISS. W przypadku zauważenia takiej współpracy z dostawcami lub podwykonawcami, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do działu prawnego lub dyrektora ds. finansowych. 

Zgłaszanie przypadków popełnienia przestępstwa 

– ISS zależy, aby prowadzić działalność w sposób praworządny we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy obecni, i chcemy postępować zgodnie z przepisami międzynarodowymi i lokalnymi. Szczególną uwagę przywiązujemy do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych i o ochronie konkurencji, stosując się w tym względzie do naszej wewnętrznej polityki. 

– Naruszenia przepisów antykorupcyjnych i o ochronie konkurencji to kwestie bardzo poważne i delikatne jednocześnie, które można zgłosić w ramach kanału Speak Up.

Posiadamy odpowiednie procedury administracyjne gwarantujące, że informacje, zwłaszcza uwzględniające dane kontaktowe, przekazywane nam poprzez narzędzie Speak Up są traktowane jako ściśle poufne. Pracownik zgłaszający zdarzenie może być informowany o postępie w trwającym badaniu sprawy, którą zgłosił.   

– Uwaga: czasami obowiązują prawne ograniczenia regulujące, czy wolno zgłaszać zdarzenia anonimowo w danej jurysdykcji. Ponadto polityka Speak Up podlega pod duńskie przepisy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że ISS ma obowiązek oddalić lub usunąć każde zdarzenie, które nie ma charakteru poważnego lub delikatnego. W związku z powyższym może się zdarzyć, że zgłoszenie zostanie oddalone zgodnie z polityką Speak Up ze względu na to, że charakter zdarzenia nie będzie wystarczająco poważny lub delikatny.   

– W wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje podejrzenie, że zastosowanie się do powyższej procedury wpłynie negatywnie na proces badania sprawy, Komisja ds. uczciwości biznesowej może zezwolić na odstąpienie od tej zasady. Jednakże w każdym wypadku nie ujawniamy tożsamości ani danych kontaktowych zgłaszającego, chyba że otrzymamy od niego wcześniej wyraźną zgodę na takie ujawnienie. 

Opis procedury:

1. Zgłoszenie: Zgłoszenia w systemie Speak Up są przekazywane przez bezpieczną i szyfrowaną linię do działu ds. audytu wewnętrznego Grupy.

2. Weryfikacja: Dział ds. audytu wewnętrznego Grupy ocenia, czy zgłoszenie kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach systemu Speak Up. Jeśli tak, zostanie przekazane  do naszej Komisji ds. uczciwości biznesowej.

3. Działanie: Zbadanie sprawy, podjęcie działań i informacja zwrotna do zgłaszającego.

Zgłoś zdarzenie online lub telefonicznie, nagrywając wiadomość i podając dane kontaktowe.

Narzędzie do zgłaszania zdarzeń online

Zgłoszenie telefoniczne:

Australia +(61) 384004587 
Brazylia +(55) 2135000242 
Chile +(56) 225708734 
Chiny +(86) 1053875779
Dania +(45) 38176348
Finlandia +(358) 942450434 
Francja +(33) 182889360
Indonezja +(62) 8033218106
Indie +(91) 0008000501320
Meksyk +(52) 5511689935 
Holandia +(31) 208081296 
Norwegia +(47) 23962607 
Hiszpania +(34) 911233031 
Szwecja +(46) 638800915 
Szwajcaria +(41) 435086912 
Szwajcaria fr. +(41) 435084660 
Szwajcaria wł. +(41) 435084643 
Turcja +(90) 2129001873
Wielka Brytania +(44) 02035144260 
USA +(1) 6467129310

PEOPLE MAKE PLACES

Ponad 40,5 tys. klientów w ponad 30 krajach