PRYWATNOŚĆ

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności oraz treść strony internetowej podlegają wyłącznie prawu duńskiemu, bez względu na jego normy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszego wyłączenia odpowiedzialności lub z nim związane, jeżeli nie mogą zostać rozwiązane polubownie, rozstrzygane są wyłącznie przez sądy duńskie w Kopenhadze w Danii.

PEOPLE MAKE PLACES

Ponad 40,5 tys. klientów w ponad 30 krajach