ANALIZY

Publikacje

W naszych publikacjach analizujemy najnowsze trendy i badania naukowe poświęcone outsourcingowi, zarządzaniu obiektami i tworzeniu doświadczeń w miejscu pracy.

Raport Roczny z 2019 r.

Zapoznaj się z naszym Raportem Rocznym z 2019 r., aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności i wyników. W 2019 roku kontynuowaliśmy prace nad odważnymi i niezbędnymi zmianami w naszej organizacji, które przełożą się na korzyści dla naszych kluczowych Klientów.

Zapoznaj się z naszym Raportem Rocznym

Przyszłość outsourcingu

ISS zleciła Kopenhaskiemu Instytutowi Studiów Futurystycznych (CIFS) przygotowanie szeregu scenariuszy przedstawiających przyszłość globalnej branży zarządzania obiektami. Ta współpraca zaowocowała opracowaniem pięciu publikacji z wizją ISS 2020 (ISS 2020 Vision White Books) prezentujących perspektywy dla tej branży.

Front page - ISS 2020 Vision Capstone White Book - The Future of Work, Workforce and Workplace

PUBLIKACJA

Przyszłość pracy, pracowników i miejsc pracy

Miejsce pracy przestało być postrzegane jako epicentrum organizacji. Jednak mimo wszystko fizyczne środowisko pracy wciąż odgrywa ważną rolę w tworzeniu i promowaniu kultury organizacyjnej. Razem z zorientowanymi na człowieka usługami musi ono zapewniać holistyczne doświadczenia, dzięki którym użytkownicy danej przestrzeni będą wydajni i zadowoleni.

Front page - ISS_2020_Future_of_Service_Management_White_Book

PUBLIKACJA

Wizja ISS 2020: Przyszłość zarządzania usługami

Piąta i ostatnia publikacja ISS i Kopenhaskiego Instytutu Studiów Futurystycznych (CIFS) poświęcona jest trendom i czynnikom rewolucjonizującym zarządzanie usługami, które obecnie stanowi krytyczny pod względem konkurencyjności parametr dla większości organizacji.

Front page - ISS 2020 Vision_Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

PUBLIKACJA

Przyszłość outsourcingu i perspektywy w branży zarządzania obiektami

Po roku 2020 branża outsourcingu prawdopodobnie ulegnie wielkim, wielotorowym zmianom. Przyszłość outsourcingu będzie charakteryzować wysoki stopień współpracy z myślą o zwiększeniu globalnej konkurencyjności. Outsourcing ulega nieustannym zmianom, dostosowując się do nowych potrzeb na rynku oraz rosnącej kompleksowości zmian, z którymi przyjdzie się zmierzyć tej branży w przyszłości.

Front page - ISS 2020_Future of Public Sector Outsourcing_Cover

PUBLIKACJA

Przyszłość outsourcingu w sektorze publicznym

Obecnie znacznie więcej kwestii mieści się pod pojęciem zarządzania nieruchomością, co zapewnia niezrównane możliwości nawiązywania nowych modeli współpracy.„Przyszłość outsourcingu w sektorze publicznym będzie cechować bardzo wyrafinowane zarządzanie obiektem czy infrastrukturą, charakteryzujące się precyzją i pomiarami, dyscypliną procesową i doskonałością operacyjną.

Front page - ISS_2020_Vision_-_New_Ways_of_Working

PUBLIKACJA

Nowe sposoby pracy – Miejsce pracy przyszłości

W przyszłości zarządzanie obiektami będzie musiało uwzględniać nowe, innowacyjne koncepcje usług, które wykraczają poza postrzeganie miejsca pracy jako element umożliwiający zmniejszanie kosztów operacyjnych.W tym raporcie znajdują się analizy strategicznych tematów kształtujących strategie dla przyszłych miejsc pracy.

Front page ISS_2020_Vision

PUBLIKACJA

Wizja 2020

ISS i Kopenhaski Instytut Studiów Futurystycznych (CIFS) przeprowadzili badanie przyszłości globalnego zarządzania obiektami (Facility Management, FM) bazujące na ankiecie, w której udział wzięło ponad 300 osób z wyższej kadry zarządzającej z ISS oraz 50 specjalistów z globalnej sieci FM. Wspólny projekt badawczy uwzględniał również warsztaty oraz szczegółowe rozmowy z kluczowymi postaciami w branży.

Raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 2019

Zapoznaj się z naszym Raportem dotyczącym Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) z 2019 r., aby wiedzieć, jak troszczymy się o naszych pracowników, środowisko i Klientów.

Zapoznaj się z naszym Raportem na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Opinie na temat zarządzania obiektami i miejscem pracy

Nasze publikacje dają szczegółowy wgląd w kluczowe aspekty związane z zarządzaniem obiektami, środowiskiem pracy i usługami outsourcingowymi.

PUBLIKACJA

Przyszłość rozwoju rynku FM

Ta publikacja poświęcona jest ewolucji branży zarządzania obiektami od lat 80. XIX wieku aż do chwili obecnej. Uwzględnia również przewidywania dotyczące przyszłości. Zarządzanie obiektami zmienia się nieustannie, pokonując drogę od modelu pozyskiwania lokalnie pojedynczych usług do modelu zintegrowanego pakietu kompleksowych usług, które bezproblemowo spełniają najważniejsze potrzeby Klienta na poziomie krajowym, a nawet globalnym.

PUBLIKACJA

Zarządzanie i minimalizowanie ryzyka w strategicznym zarządzaniu obiektami

Temat tej publikacji wiąże się z zarządzaniem i minimalizowaniem ryzyka w strategicznym zarządzaniu obiektami (FM) i bazuje na pracy w terenie przeprowadzonej przez Wiedeński Uniwersytet Techniczny, Dział Zarządzania Informacjami i Obiektami (IFM), PriceWaterhouseCoopers Austria (PwC) oraz doświadczeniach zebranych podczas świadczenia usług obsługi obiektów przez ISS Austria.

PUBLIKACJA

Definiowanie doskonałości usług w zarządzaniu obiektami

Ta publikacja dotyczy dwóch głównych tematów pojawiających się w kontekście dążenia do doskonałości usług w zarządzaniu obiektami. Po pierwsze doskonałość usług zależy od ich spójności, a po drugie od absolutnej pewności w świadczeniu usług zgodnie z ustalonymi standardami. Jednak badania naukowe pokazują, że sama spójność jakości usług nie wystarcza, aby zapewnić ich doskonałość.

PUBLIKACJA

Innowacje usługowe w branży zarządzania obiektami

Innowacyjność to obecnie największe wyzwanie branży zarządzania obiektami. Mimo że sytuacja poprawiła się w ciągu ostatnich 10 lat, firmy zajmujące się zarządzaniem obiektami mogą zrobić znacznie więcej, aby stworzyć warunki dla innowacji.

PUBLIKACJA

Trendy i nowości w zarządzaniu obiektami

Ta publikacja dotyczy przyszłych trendów i nowości w branży zarządzania obiektami, które opracowano na podstawie badań w terenie, przeprowadzonych przez Wiedeński Uniwersytet Techniczny, Dział Zarządzania Informacjami i Obiektami oraz w oparciu o doświadczenia zebrane podczas świadczenia usług w branży zarządzania obiektami przez ISS.

PUBLIKACJA

Doskonałość w zarządzaniu transformacjami

Ta publikacja prezentuje kluczowe elementy niezbędne do przeprowadzenia udanego procesu transformacji w outsourcingu oraz przygotowania fundamentów pod udaną współpracę outsourcingową.

PUBLIKACJA

Tworzenie zapytań ofertowych w sektorze bezpieczeństwa

Czym jest zapytanie ofertowe (RFP), jak może wspomóc przebieg procesu przetargu oraz jak firma świadcząca usługi bezpieczeństwa identyfikuje rodzaje informacji niezbędne do napisania skutecznego zapytania ofertowego? Niniejsza publikacja opisuje szkielet takiego zapytania bazujący na pięciu podstawowych krokach, dzięki którym można przygotować, zweryfikować i opublikować zapytanie ofertowe (RFP), a następnie ocenić przedstawione propozycje względem zawartości zapytania.

PUBLIKACJA

Zarządzanie zmianami w outsourcingu usług

Outsourcing usług przynosi wiele zmian. Dla pracowników, którzy będą świadczyć te usługi, zmiany są wielkie, jednak również dla reszty organizacji oznacza to wiele nowości.

PUBLIKACJA

Pośrednie oszczędności kosztów przy outsourcingu

Organizacje coraz częściej korzystają z outsourcingu jako strategii umożliwiającej zwiększenie zysku, większe skupienie na własnej działalności oraz poprawę wydajności i konkurencyjności.

PUBLIKACJA

Różnorodność w outsourcingu

Pracownicy na całym świecie doświadczają znaczących zmian demograficznych i wszystkie organizacje muszą opracować i wdrożyć strategie zarządzania różnorodnością w swoich zespołach.

PUBLIKACJA

Problemy kadrowe, które należy uwzględnić w branży outsourcingu usług

Mimo że kwestie kadrowe mają krytyczny wpływ na sukces procesów outsourcingu usług, zbyt często nie przywiązuje się do nich wystarczającej uwagi.

PUBLIKACJA

Wielozawodowość umiejętności i satysfakcja z pracy w outsourcingu

Wielozawodowość to skuteczny sposób organizowania pracy, aby podnieść produktywność, elastyczność i jakość usług.

PUBLIKACJA

Różnorodność wspiera napływ nowych talentów do organizacji

Nowe badanie przeprowadzone przez ISS Denmark oraz Kopenhaską Szkołę Biznesu pokazuje, jak różnorodność wspiera napływ nowych talentów do organizacji. Aby pozyskać i utrzymać w firmie wykwalifikowanych pracowników, trzeba koniecznie przyjąć bardziej integrujące podejście do zarządzania talentami - takie, które pomoże zapewnić profesjonalny poziom usług oraz wzmocnić linię następców, co przekłada się na większe korzyści dla biznesu i większy zysk.

PUBLIKACJA

Mocno zróżnicowane zespoły wpływają korzystnie na miejsce pracy

Nowe badania naukowe przeprowadzone przez ISS oraz Kopenhaską Szkołę Biznesu pokazują, że mocno zróżnicowane zespoły mogą zdecydowanie korzystnie wpłynąć na sytuację w miejscu pracy. Jest to uzależnione potencjałem tkwiącym w różnorodności zespołu, która przekłada się na spójność społeczną i większą socjalizację, lepszą komunikację oraz szersze horyzonty wśród pracowników.

PUBLIKACJA

Zróżnicowanie zespołów siłą napędową rozwoju liderów

Nowe badanie przeprowadzone przez ISS Denmark pokazuje, że kierowanie zróżnicowanym zespołem wzmacnia kompetencje liderów w zakresie komunikacji, budowy relacji oraz rozwoju talentów. Taki układ ma pozytywny skutek, gdyż im lepszy przywódca, tym lepiej funkcjonuje jego zespół.

PUBLIKACJA

Różnorodność liderów motorem wyższych zysków

Raport ten pokazuje znaczące korzyści płynące ze zróżnicowanego profilu kadry zarządzającej; im bardziej zróżnicowana kadra zarządzająca, tym wyższa marża operacyjna – przewaga kształtuje się średnio na poziomie 12,6 punktów procentowych w porównaniu z firmami o najsłabiej zróżnicowanym zarządzie. Ponadto firmy z najbardziej zróżnicowaną kadrą zarządzającą mają średnio marżę operacyjną wyższą o 5,7 punktów procentowych niż ich konkurencja.

PUBLIKACJA

Powiązanie pomiędzy doświadczeniami Klienta a zaangażowaniem pracowników usługowych

W tej publikacji zebraliśmy wyniki wielu regresji statystycznych naszych danych, a ponadto wnioski z kolejnych badań, które ujawniły czynniki zwiększające zaangażowanie pracowników usługowych oraz poprawiające doświadczenia Klienta.

PUBLIKACJA

Zaangażowanie pracowników – krytyczna rola osoby sprawującej nadzór

Według wielu badań naukowych z ostatnich dwóch dekad zaangażowani pracownicy są bardziej wydajni, bardziej skupieni na Kliencie i bardziej lojalni, a firmy szczycące się wysokim poziomem zaangażowania wśród pracowników mają wyższe zyski.

PUBLIKACJA

Skuteczne szkolenie pracowników usługowych pierwszego kontaktu

Jakość usług jest podstawowym elementem warunkującym zadowolenie Klienta. Ze względu na fakt, że szkolenia to jeden z najważniejszych czynników podnoszących jakość usług, każda firma usługowa powinna zadbać o dokształcanie pracowników.

PUBLIKACJA

Wartość strategiczna procesów HR

Zarządzanie usługami wiąże się z nieustannym tworzeniem wartości w oczach Klienta. Z tego powodu firma usługowa musi zadbać o nienaganne przeszkolenie pracowników pierwszego kontaktu, którzy stanowią najważniejsze łącze pomiędzy firmą a Klientami.

PUBLIKACJA

Projektowanie usług – kolejny etap tworzenia wspaniałych doświadczeń w miejscu pracy

Doświadczenia w miejscu pracy mają ogromne znaczenie w jakże konkurencyjnym obecnie środowisku biznesowym.Ta publikacja dotyczy wykorzystania procesu projektowania usług do poprawy i zwiększenia innowacyjności usług dostępnych dla pracowników.Ten celowy, ustrukturyzowany i skupiony na użytkowniku proces to nowy paradygmat w branży zarządzania obiektami.

PUBLIKACJA

Service Management 3.0 – nowa generacja usług

Jeśli wszystkie firmy są równie konkurencyjne w kontekście świadczonych usług, kluczowym elementem wyróżniającym je na tle innych będzie model zarządzania usługami oraz umiejętność wykorzystania jego zalet. W tej chwili tradycyjne modele i tematy są niewystarczające, w przyszłości będziemy skupiać się na systemie świadczenia usług oraz na potędze płynącej z czynnika ludzkiego.

PUBLIKACJA

Jak „nowe sposoby pracy” wpływają na korzystanie z obiektów

Sposób naszej pracy uległ drastycznej zmianie w ciągu minionych 50 lat. Inaczej korzystamy z obiektów, gdyż teraz to one wspomagają nas w pracy.

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz newsletter, aby wiedzieć co nowego w ISS. Możesz z niego zrezygnować w dowolnym momencie.

Zaprenumeruj tutaj

Historie o ludziach i miejscach

610749374

ANALIZA PRZYPADKU

Korzyści wynikające z outsourcingu usług technicznych

Międzynarodowa korporacja poszukiwała dobrze przeszkolonego i zarządzanego zespołu obsługi technicznej, który zapewniłby wydajne i proaktywne utrzymanie ich obiektów w USA. Będąc dostawcą usług outsorcingowych pierwszego wyboru dla naszych Klientów, wiedzieliśmy, jak ograniczyć koszty i podnieść wydajność.

DK People - Henrik Seierø

LUDZIE

Szef kuchni, który dba o zrównoważony rozwój

Grupa szefów kuchni ISS prowadzi od jakiegoś czasu cichą rewolucję, opracowując zdrowe, pyszne i zrównoważone jedzenie serwowane w restauracjach Klientów na całym świecie. Jednym z nich jest Henrik Seierø, którego zrównoważone posiłki korzystnie wpływają na ludzi i środowisko.

HQ Back to Work

BLOG

Tworzenie bezpieczniejszego miejsca pracy dzięki PURE SPACE

„Czy to bezpieczne?” To pytanie nurtuje niezliczoną liczbę pracowników na całym świecie w momencie powrotu do pracy stacjonarnej. PURE SPACE, nowy produkt ISS, ma na celu wsparcie pracowników w ponownym przywiązaniu się do swojego środowiska pracy, gwarantując im higieniczne i bezpieczne warunki.

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 60 tys. klientów w ponad 30 krajach