Wybierz region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych ISS w Polsce

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ISS W POLSCE

 

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa prywatności i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), które wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 roku oraz pozostałymi przepisami regulującymi kwestie ochrony danych osobowych. 

Niniejszy dokument obejmuje spółkę ISS Facility Services sp. z o.o. oraz spółki należące do grupy ISS w Polsce, tj. ISS MS sp. z o.o., ISS RS sp. z o.o., ISS IS sp. z o.o. oraz ISS HS sp. z o.o. (dalej jako „ISS”)

 

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiotu danych”), takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

 

Szczególne kategorie danych stanowią podzbiór danych osobowych i mogą obejmować informacje takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; dane genetyczne i dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu to robimy i jak długo je przechowujemy?

 

 • Świadczenie i pozyskiwanie usług

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług na rzecz Państwa i/lub w celu uzyskania od Państwa usług, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy z ISS, której są Państwo stroną, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. 

 

Dane osobowe, o podanie których możemy poprosić, obejmują dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) oraz dane identyfikacyjne (takie jak numer prawa jazdy lub dowodu osobistego). Zbierając dane dotyczące Państwa należące do kategorii szczególnych, poprosimy o wyraźną zgodę i informujemy o celu ich przetwarzania.

 

Od czasu do czasu możemy również poprosić o dostarczenie nam dodatkowych informacji, w tym w przypadku zgłoszenia problemu z naszymi usługami oraz w przypadku prośby o wypełnienie ankiet, kwestionariuszy i formularzy opinii, które wykorzystujemy do celów monitorowania jakości i badań.

 

Dane uzyskane w tym procesie będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawniają się dane roszczenia wynikające z danej umowy.

 

 • Rekrutacja

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane w procesie rekrutacji przetwarzamy na podstawie otrzymanej od Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

 

Dane uzyskane do danego procesu rekrutacyjnego przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od dnia ich otrzymania. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres roku od dnia ich otrzymania. 

 

 • Wymogi ustawowe oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ISS

 

Możemy zbierać dane osobowe w celu spełnienia wymogów ustawowych (obowiązków prawnych ciążących na ISS), np. wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowości itp., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

Dane uzyskane w powyższym celu będą przechowywane przez czas wykonywania tych obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Będziemy także przetwarzać Państwa dane, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ISS, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, takich jak np. konieczność ustalenia i obrony praw lub dochodzenia roszczeń, prowadzenie działalności biznesowej, monitoring powierzchni biurowej dla celów bezpieczeństwa. Wyjątkiem są jednak sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności danej osoby fizycznej.

Dane uzyskane w tym procesie będą przechowywane przez czas trwania umowy a także przez okres, po którym przedawniają się dane roszczenia wynikające z danej umowy, innego stosunku prawnego lub z danego zdarzenia.

Zapisy z monitoringu dokonywanego przez ISS przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dokonania nagrania. W przypadku jednak, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ISS powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 • Bazy danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu tworzenia baz danych, zestawień, statystyk czy analiz na nasze wewnętrzne potrzeby, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Dane uzyskane w tym procesie będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawniają się dane roszczenia wynikające z danej umowy.

 

 • Działalność marketingowa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Dane w celach marketingowych przetwarzamy:

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ISS, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

- w sytuacji kontaktu z Państwem telefonicznego lub poprzez e-mail – na podstawie otrzymanej od Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

 

Dane uzyskane w celach marketingowych przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy a następnie do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jednak nie dłużej niż 10 lat. 

 

 1. Co się stanie, jeśli nie podadzą nam Państwo danych osobowych?

Mają Państwo prawo do nie przekazania nam żadnych danych osobowych i nie przedstawiania nam informacji pozwalających na identyfikację Państwa. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie podawać nam danych osobowych lub nie chcą Państwo przedstawiać nam informacji identyfikujących, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu usług lub informacji, których Państwo potrzebują, przeprowadzić procesu rekrutacji, nabyć usług od Państwa lub przeprowadzić działań marketingowych.

 1. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy na ogół bezpośrednio od Państwa (chyba że wyrażą Państwo zgodę na inny sposób przekazania informacji). Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam drogą elektroniczną, w tym informacje przekazywane: za pośrednictwem naszej strony internetowej; podczas rozmów telefonicznych z naszymi przedstawicielami; podczas dostarczania i administrowania naszymi usługami oraz na formularzach lub w innej korespondencji, w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentów wypełnianych przez Państwa. 

Jeśli zbierzemy Państwa dane osobowe od osób trzecich, poinformujemy Państwa o tym fakcie przekazując niezbędne informacje zgodnie z art. 14 RODO i w razie potrzeby uzyskamy zgodę na takie przetwarzanie.

Jeśli otrzymamy dane osobowe dotyczące Państwa, o które nie poprosiliśmy i które nie są niezbędne do celu, dla którego zostały zebrane, zniszczymy lub zanonimizujemy te dane, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania tych informacji. 

Pliki cookie

 

Przy odwiedzinach naszej strony, będzie ona wysyłać pliki cookie na Państwa urządzenie. Jest to mała informacja przechowywana na Państwa dysku twardym, która informuje nas, że komputer odwiedził naszą stronę internetową. Plik cookie nie pozwala na identyfikację odwiedzającego. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z plików cookie, można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby je odrzucała. Używamy plików cookie do gromadzenia danych z naszej strony internetowej, co pomaga nam określić, które z naszych stron są najpopularniejsze i kiedy występują szczytowe godziny użytkowania, a także inne informacje o adresach IP, odsyłających adresach stron internetowych, dziennikach aktywności aplikacji i dziennikach błędów, które pomagają nam ulepszać zawartość i ułatwiać nawigację po naszej stronie internetowej. 

ISS wykorzystuje Google Analytics lub podobne narzędzia do uzyskiwania informacji o trendach w interakcji użytkowników z naszą stroną internetową, do celów administracji systemu oraz do identyfikowania problemów i ulepszania strony internetowej. Google Analytics używa plików cookie pierwszej kategorii do raportowania interakcji z użytkownikiem. Te pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania informacji nie pozwalających na identyfikację osób, takich jak czas trwania wizyty, to, czy odwiedzający był wcześniej na stronie, oraz to, która strona odsyłała odwiedzającego na stronę internetową. Więcej informacji na temat Google Analytics oraz linki do Polityki Prywatności Google i narzędzia rezygnacji dla Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 

Poniżej znajduje się lista plików cookie stron trzecich, używanych na naszej stronie internetowej:

Nazwa pliku cookie

Wygaśnięcie

skk.erecruiter.pl / __atuvc

Po 45 dniach

skk.erecruiter.pl / __atuvs

Po 45 dniach

youtube.com / CONSENT

Po 7180 dniach

youtube.com / LOGIN_INFO

Po 461 dniach

youtube.com / VISITOR_INFO1_LIVE

Po 8 dniach

youtube.com / SID

Po 500 dniach

youtube.com / HSID

Po 500 dniach

youtube.com / SSID

Po 500 dniach

youtube.com / APISID

Po 500 dniach

youtube.com / SAPISID

Po 500 dniach

youtube.com / PREF

Po 720 dniach

youtube.com / YSC

Pod koniec sesji

twitter.com / guest_id

Po 180 dniach

twitter.com / personalization_id

Po 365 dniach

twitter.com / ct0

Po 6 godzinach

twitter.com / eu_cn

Po 365 dniach

twitter.com / gdpr_lo

Po 60 dniach

twitter.com / _twitter_sess

Pod koniec sesji

twitter.com / _ga

Po 360 dniach

twitter.com / _gid

Po 1 dniu

twitter.com / _gat

Pod koniec sesji

servicefutures.com / _icl_current_language

Pod koniec sesji

servicefutures.com / _ga

Po 360 dniach

servicefutures.com / _gid

Po 1 dniu

servicefutures.com / _gat_UA-57790054-1

Pod koniec sesji

servicefutures.com / _omappvp

Po 3999 dniach

servicefutures.com / _omappvs

Pod koniec sesji

servicefutures.com / _gat_UA-57790054-1

Pod koniec sesji

linkedin.com / BizoID

Po 180 dniach

linkedin.com / UserMatchHistory

Po 180 dniach

linkedin.com / BizoUserMatchHistory

Po 180 dniach

linkedin.com / _chartbeat2

Po 60 dniach

linkedin.com / bcookie

Po 180 dniach

linkedin.com / bscookie

Po 180 dniach

linkedin.com / visit

Po 365 dniach

linkedin.com / li_at

Po 1 dniu

linkedin.com / liap

Po 365 dniach

linkedin.com / sl

Po 365 dniach

linkedin.com / JSESSIONID

Po 365 dniach

linkedin.com / _guid

Po 60 dniach

linkedin.com / lang

Pod koniec sesji

linkedin.com / _lipt

Po 30 dniach

linkedin.com / _ga

Po 750 dniach

linkedin.com / _gat

Pod koniec sesji

linkedin.com / lidc

Po 1 dniu

facebook.com / datr

Po 25 dniach

facebook.com / locale

Pod koniec sesji

facebook.com / sb

Po 700 dniach

facebook.com / pl

5 sierpnia 2018, 18:23:31

facebook.com / pnl_data2

Pod koniec sesji

facebook.com / c_user

Po 90 dniach

facebook.com / xs

Po 90 dniach

facebook.com / fr

Po 90 dniach

facebook.com / act

Pod koniec sesji

facebook.com / wd

Po 5 dniach

facebook.com / presence

Pod koniec sesji

Korzystając z naszej strony zgadzają się Państwo, że ISS może umieszczać tego typu pliki cookie na Państwa urządzeniu.

Żadne pliki cookie kontrolowane przez ISS nie będą umieszczane na Państwa urządzeniu bez Państwa zgody. W przeglądarce można wybrać takie ustawienie, które pozwala na zapisywanie plików cookie pod warunkiem uzyskania zgody. Jeśli chcą Państwo akceptować tylko pliki cookie ISS, a nie pliki cookie od naszych usługodawców i partnerów, można wybrać w przeglądarce ustawienie „Zablokuj pliki cookie osób trzecich”. Ogólnie rzecz biorąc, w menu przeglądarki internetowej za pomocą funkcji Pomoc wyświetlany jest sposób odrzucania nowych i wyłączania już otrzymanych plików cookie. Szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania plików cookie znajdują się tutaj:

Usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer.

Usuwanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome

Usuwanie plików cookie w przeglądarce Safari

Usuwanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox

 

Linki na naszej stronie internetowej

 

Nasza strona może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Informujemy, że warunki niniejszych Zasad nie mają zastosowania do zewnętrznych witryn internetowych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób osoba trzecia obchodzi się z Państwa danymi osobowymi, należy postarać się o uzyskanie egzemplarza jej polityki prywatności.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób gwarantujący przestrzeganie prawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać danych do celów innych niż te, do których zostały zebrane, bez Państwa uprzedniej zgody.

 

 1. Czy przekazujemy dane osobowe stronom trzecim?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

- spółkom należącym do  grupy kapitałowej ISS,

- agentom,  

- zewnętrznym doradcom,

- zewnętrznym dostawcom usług i podwykonawcom,

- bankom i instytucjom finansowym,

- urzędom i organom państwowym, instytucjom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania,

- dostawcom systemów informatycznych,

- oraz każdej innej osobie lub podmiotowi, wobec którego ujawnienie jest dozwolone lub wymagane przez przepisy. 

Państwa dane osobowe szczególnej kategorii będziemy ujawniać tylko spółkom z grupy kapitałowej ISS i naszym pracownikom i pracownikom spółek z grupy kapitałowej ISS, organom państwowym (w tym organom ścigania i sądom), i tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. 

Ujawniając Państwa dane osobom trzecim, podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że te osoby trzecie zostaną zobowiązane do zachowania poufności i prywatności w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Ujawnienie odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, tam gdzie wymagane - na mocy  umowy o powierzeniu przetwarzaniu danych, w celu zapewnienia, że dane nie są przetwarzane w celach innych niż wyraźnie określone oraz w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

 1. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom spoza UE/EOG?

Nie będziemy ujawniać Państwa danych osobowych podmiotom znajdującym się poza krajem, w którym otrzymaliśmy Państwa dane (w stosownych przypadkach) bez Państwa pisemnej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, lub gdy ujawnienie jest w inny sposób dozwolone lub wymagane z mocy prawa. 

 

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w ramach Grupy ISS oraz naszym kontrahentom spoza UE/EOG. Przekazanie takie nie zmienia jednak żadnego z naszych zobowiązań do ochrony danych osobowych na mocy niniejszych Zasad.

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przekazywane poza UE/EOG, ISS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa poprzez przekazywanie danych do krajów zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako kraje o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa lub poprzez zawarcie odpowiednio przygotowanej umowy pomiędzy ISS a podmiotem spoza UE/EOG otrzymującym dane.

 

 1. Marketing bezpośredni i wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych

ISS może wykorzystywać Państwa dane osobowe do dostarczania Państwu informacji na temat naszych usług lub produktów lub usług świadczonych przez podmioty trzecie, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Za Państwa wyraźną zgodą możemy przekazać Państwa dane osobowe takim podmiotom zewnętrznym w określonych celach marketingowych. 

Ze względu na charakter naszych relacji biznesowych możemy poprosić Państwa o referencje przy promowaniu naszej działalności wśród innych. W takich okolicznościach poprosimy o Państwa uprzednią i konkretną zgodę i ujawnimy jedynie dane osobowe, na których ujawnienie wyrazili Państwo zgodę. 

W dowolnym momencie można poprosić nas, abyśmy nie kontaktowali się z Państwem w sprawie produktów lub usług i nie ujawniali Państwa danych innym osobom w tym celu kontaktując się z nami lub, w stosownych przypadkach, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” w promocyjnych wiadomościach e-mail.

 

 1. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy w plikach papierowych lub elektronicznych. W celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją i utratą oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem wprowadziliśmy wymagane prawem zabezpieczenia. W systemach ISS stosuje się techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie. Obejmuje to szereg systemów i środków bezpieczeństwa komunikacji, jak również bezpieczne przechowywanie dokumentów w formie papierowej. Ponadto, dostęp do Państwa danych osobowych będzie ograniczony do osób odpowiednio upoważnionych do dostępu. 

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zniszczyć lub trwale zanonimizować wszelkie dane osobowe po tym, jak nie mogą być dłużej wykorzystywane zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 

 1. Jakie prawa Państwu przysługują oraz jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii,
 • prawo do poprawienia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Podejmujemy rozsądne kroki w celu zapewnienia, że posiadane przez nas dane są dokładne, aktualne, kompletne i istotne w momencie ich wykorzystywania lub ujawniania. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są błędne, należy się z nami skontaktować. 

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad lub w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia w inny sposób, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy:

 • wysyłając pismo na adres ISS Facility Services sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa; lub
 • wysyłając wiadomości e-mail na adres dpo@pl.issworld.com

 

Wniosek o udzielenie dostępu musi zawierać pełny opis żądanych danych osobowych. 

Państwa wniosek o dostęp do danych osobowych zostanie udokumentowany, podobnie jak szczegóły wniosku i tożsamość pracownika ISS, który przekazał go Państwu. 

Jeśli uważają Państwo, że posiadane przez nas dane dotyczące Państwa są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, mogą Państwo poprosić o ich poprawienie. Jeśli będziemy przekonani, że informacje wymagają korekty, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że informacje są poprawione i powiadomimy o tym. Skorygujemy Państwa dane i powiadomimy o nich innych odbiorców, o ile będzie to wymagane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Mogą zaistnieć okoliczności, w których będziemy musieli odrzucić wniosek o korektę. W takich przypadkach mogą Państwo poprosić o dołączenie do danych osobowych oświadczenia, że złożyli Państwo wniosek o korektę. 

Nie zostaniecie Państwo obciążeni żadną opłatą za dostęp do swoich danych lub ich poprawianie. Mogą Państwo zostać obciążeni uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez nas w związku z przetwarzaniem i udzielaniem odpowiedzi na żądanie dostępu, w tym kopiowaniem, dostarczaniem pisemnych raportów, administracją i przesyłką pocztową.

 

 1. W jaki sposób odpowiemy na Państwa wniosek?

Potwierdzimy otrzymanie wniosku w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku. Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć i odpowiedzieć na Państwa zapytanie w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli nie będziemy w stanie pomóc w realizacji Państwa prośby, otrzymają Państwo pisemne wyjaśnienie dlaczego i szczegóły dotyczące możliwych działań, jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi.

 1. Chcecie Państwo skontaktować się z nami anonimowo?

Oczywiście można skontaktować się z nami anonimowo. Jednakże, jeśli zdecydujecie Państwo nie ujawniać swojej tożsamości, nasza zdolność do zapewnienia usług lub informacji, których Państwo potrzebujecie, jest ograniczona.

 1. Gdzie można wnieść skargę w przypadku naruszenia prywatności?

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą naruszenia Państwa prywatności przez którąkolwiek ze spółek z Grupy ISS w Polsce, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy:

 • wysyłając pismo na adres ISS Facility Services sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa; lub
 • wysyłając wiadomości e-mail na adres dpo@pl.issworld.com

 

Dołożymy wszelkich starań, aby skarga została rozpatrzona jak najszybciej. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z wyniku skargi, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • :  22 860 70 86
 • Adres pocztowy: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 1. Chcą Państwo uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na stronie internetowej polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Aktualizacja naszych zasad przetwarzania danych osobowych

Możemy od czasu do czasu weryfikować, zmieniać lub aktualizować nasze Zasady oraz sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe. Zaktualizowane Zasady umieścimy na naszej stronie internetowej. Wszelkie zaktualizowane warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

 

 1. Dane administratorów danych osobowych

 

ISS Facility Services sp. z o.o.

Ul.Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

KRS 0000034666

NIP 6761771576

 

ISS MS sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

KRS 0000371236

NIP 5272642933

 

ISS RS sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

KRS 0000375630

NIP 6342771169

 

ISS IS sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

KRS 0000446406

NIP 1080014363

 

ISS HS sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 10

02-677 Warszawa

KRS 0000601008

NIP 6772398589